Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Gelderpoort is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

© 2016 Gelderpoort

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Gelderpoort. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gelderpoort. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Gelderpoort geen controle heeft. Gelderpoort draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.