Nieuwe kwalificatiedossiers MBO

Het mbo werkt met nieuwe kwalificatiedossiers. Door de verbeterde opbouw, omvang en transparantie kunnen scholen het onderwijs beter uitvoeren. Scholen konden de herziene kwalificatiedossiers per 1 augustus 2015 vrijwillig invoeren. Vanaf 1 augustus 2016 zijn ze verplicht.

Wat is veranderd?

De kwalificaties zijn op vier punten herzien:

  1. Voortaan bestaat de opleiding uit een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Dankzij deze stevige opbouw is de samenhang in de dossiers duidelijker.
  2. Een aantal dossiers werd op een andere manier geclusterd. Voor scholen levert dit houvast op voor een doelmatige opleidingsorganisatie en voor bedrijven leidt het tot beter inzetbare arbeidskrachten.
  3. Er is beter beschreven aan welke eisen een mbo’er moet voldoen om een diploma te behalen, bijvoorbeeld welke kennis en vaardigheden nodig zijn.
  4. Kwalificatiedossiers werden dunner en overzichtelijker gemaakt.

nieuw-model-kwalificatiedossierToelichting

Basisdeel:

Het beroepsgerichte basisdeel: de gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen van toepassing op alle profielen in het kwalificatiedossier

Het algemene basisdeel: de generieke eisen Nederlandse taal, rekenen en (bij de niveau-4 kwalificaties) Engels.

Profieldeel:

Dit betreft de kerntaken en werkprocessen, van toepassing voor een specifieke kwalificatie voor zover die niet van toepassing zijn op alle profielen in het dossier

Keuzedeel:

Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.

Kwalificatie:

Is opgebouwd uit het profieldeel in samenhang met het basisdeel die samen de kwalificatie-eisen vormen voor het beginnend beroepsniveau.

Kwalificatiedossier:

Het kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere beroepen en bestaat uit het basisdeel met één of meerdere profielen.

Beroepsopleiding:

Het onderwijs dat gebaseerd is op het totaal van basisdeel + profieldeel + keuzedeel/keuzedelen en daarmee de basis vormt voor de onderwijsprogrammering binnen de daarvoor geldende wettelijke studieduur.

nieuw-grijs-pijltje-extra-witruimteBekijk hier de herziene dossiers met betrekking tot infratechniek